VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany tímto uzavírají podle § 2201 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o nájmu:

I.

Úvodní ustanovení

 1. rvisual s.r.o. (dále jen „Pronajímatel“) prohlašuje, že se v jeho vlastnictví nachází technika, jejíž bližší specifikace je uvedena v příloze objednávky (dále jen „Technika“).
 2. Nájemce prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy seznámen se stavem Techniky.

II.

Projev vůle

 1. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci Techniku k dočasnému užívání, pokud je technika v daném čase dostupná a nájemce se zavazuje zaplatit za to pronajímateli nájemné uvedené na webu dle aktuálního ceníku  rvisual.pro/rental/ nebo po individuální e-mailové kalkulaci.
 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo nepronajmout techniku osobám či subjektům, které nejsou ekonomicky důvěryhodné či nemají odbornou znalost techniky.

III.

Výše nájemného

 1. Smluvní strany se dohodly, že výše nájemného je rovna součtu údajů o cenně vybraných položek dle oficiálního ceníku na www.rvisual.pro násobeno počtem natáčecích dnů (dále jen „Nájemné“).
 2. Nájemné bude uhrazeno do dvou týdnů od navrácení techniky.

IV.

Doba nájmu

 1. Smluvní strany se dohodly, že doba nájmu je počet natáčecích dní vypočítaných v objednávce, pronajímatel předá Techniku nájemci při podpisu této smlouvy a nájemce vrátí techniku pronajímateli nejpozději v čas uvedený v objednávce nebo po domluvě v e-mailové formě.

V.

Kauce

 1. Nájemce složí ke dni předání techniky kauci určenou pronajímatelem (kauce může být až do výše ceny zapůjčené techniky) 
 2. Po skončení nájmu vrátí pronajímatel kauci nájemci. Započte si přitom částku odpovídající smluvní pokutě podle čl. VI. odst. 10 této smlouvy a nákladům na opravu Techniky nebo zakoupení nové srovnatelné Techniky podle čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

VI.

Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce je povinen používat Techniku pouze k obvyklým účelům a pouze na místech, pro které je svým charakterem určena. Při užívání Techniky je nájemce povinen postupovat s odbornou péčí. Nájemce není oprávněn Techniku jakkoliv opravovat nebo upravovat.
 2. Bez předchozího písemného nebo po domluvě e-mailového souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn poskytnout Techniku k užívání třetí osobě. Nájemce není oprávněn použít Techniku jako zástavu.
 3. Nájemce není oprávněn používat Techniku mimo území České republiky, bez předchozího písemného potvrzení pronajímatele. 
 4. Nájemce je povinen překontrolovat si funkčnost a kompletnost techniky na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Nájemce převzetím techniky přebírá zodpovědnost za škody způsobené na technice, včetně nahodilé zkázy techniky.
 6. Nájemce je povinen zajistit místo natáčení, tak aby nedošlo k poškození techniky, krádeži či její ztrátě. Zabezpečit vstup pouze oprávněným osobám, nevystavovat Techniku rizikovým přírodním prostředím a meteorologickým živlům, nevystavovat Techniku či asistujícího manipulačního technika poskytnutého pronajímatelem do rizikových situací, které by mohli ohrozit jejich bezpečnost.
 7. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu poškození, zničení nebo ztrátu Techniky.
 8. Nájemce odpovídá po celé období trvání nájmu za poškození, zničení nebo ztrátu Techniky. V případě poškození Techniky je nájemce povinen uhradit pronajímateli částku odpovídající nákladům na opravu Techniky. V případě zničení nebo ztráty Techniky je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady na zakoupení nové srovnatelné Techniky.
 9. Nájemce odpovídá za škody, které vzniknou na majetku, zdraví nebo životě třetích osob v souvislosti s používáním Techniky v období trvání nájmu.
 10. Nájemce je oprávněn sjednat si na vlastní náklady pojištění odpovědnosti za škody, které vzniknou na Technice nebo na majetku, zdraví nebo životě třetích osob v souvislosti s používáním Techniky v období trvání nájmu.
 11. Nájemce je povinen odevzdat Techniku pronajímateli v den uvedený v čl. IV této smlouvy, a to v místě, kde ji převzal, a ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím k jejímu obvyklému opotřebení při řádném užívání. Při odevzdání Techniky je nájemce povinen pronajímateli předvést také její funkčnost. Pronajímatel dále neodpovídá za data uložená na záznamových discích. 
 12. V případě, že nájemce neodevzdá Techniku pronajímateli v den uvedený v čl. IV této smlouvy, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo pronajímatele na dopočítání nájemného za každý započatý den do navrácení techniky pronajímateli.
 13. V případě, že nájemce neuhradí vystavenou fakturu pronajímatelem nejpozději do 30 dní po uplynutí data splatnosti bude mu účtováno 0,5% z výše dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti až do zaplacení dlužné částky. 

VII.

Práva a povinnosti pronajímatele

 1. Pronajímatel je povinen předat Techniku nájemci v den a čas, který je uvedený na objednávce nebo po domluvě v e-mailové formě. 
 2. Pronajímatel není odpovědný za škody, včetně ztrát zisků, které vzniknou nájemci v souvislosti s používáním Techniky.
 3. Pronajímatel není povinen poskytnout nájemci náhradu škody, včetně ztrát zisků, které vzniknou nájemci v případě, kdy dojde k poruše funkčnosti techniky v období trvání nájmu.

VIII.

Skončení nájmu

 1. Nájem je ukončen uplynutím doby nájmu podle čl. IV. této smlouvy.
 2. V případě hrubého porušení povinností nájemce nebo pronajímatele podle čl. VI a čl. VII. této smlouvy má druhá smluvní strana právo nájem ukončit před uplynutím doby nájmu.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Veškeré změny této smlouvy je možné uskutečnit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a pouze písemně.
 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo na individuální změnu cen, než jsou uvedeny na jeho stránkách.